Upravljanje kvalitetom

Preduzeće “RVM” d.o.o. Kraljevo je u programu Svetske banke za obnovu i razvoj, SIEPA-e i MIGA-e, intenzivne faze razvoja lokalnih dobavljača za snabdevanje multinacionalnih kompanija.

OD FEBRUARA 2008. GODINE PREDUZEĆE “RVM” D.O.O. KRALJEVO NOSILAC JE SERTIFIKATA ISO 9001

Standard ISO 9001 je medjunarodni standard koji podstiče usvajanje procesnog pristupa kada se razvija, primenjuje i poboljšava efektivnost sistema menadžmenta kvalitetom, radi povećanja zadovoljenja korisnika ispunjavanjem njegovih zahteva.
Primena standarda ISO 9001, kao i drugih koji su bitni za delatnost, nisu obaveza, ali daje konkurentsku prednost na svim tržištima kod nas i u svetu. Ovaj standard sadrži 250 zahteva koje preduzeće treba da ispuni, od toga 130 zahteva su naglašeni sa rečju “mora”.

Ukratko, preduzeće mora da ispuni ključne zahteve:

  • da utvrdi potrebe i očekivanja korisnika i drugih zainteresovanih strana
  • da uspostavi politiku, ciljeve i radno okruženje potrebno da motiviše preduzeće da zadovolji potrebe i očekivanja korisnika
  • da utvrdi, uspostavi i upravlja sistemom medjusobno povezanih procesa potrebnih da se sprovede politika i ostvare ciljevi